[:fi]Monessa aloittelevassa yrityksessä tullaan ennen pitkää siihen vaiheeseen, kun pitää miettiä tilintarkastajan valintaa. Tämä vaihe voi toisille tulla hyvinkin nopeasti vastaan, toisilla siihen voi kestää useampi vuosi. Tilintarkastus on melko kallis prosessi ja moni mikroyritys voi säästää kohtuullisen summan euroja tästä välttyessään. Osuuskuntamme kohdalla puhutaan noin 400–1000 euron kustannuksesta. Laki tästä on hieman epäselvä, ja allekirjoittaneelta tämän selvittämiseen meni pidempi tovi.

Toivon tästä olevan apua, vaikka täydellistä vastausta en voi itsekään sanoa saaneeni.

Laissa sanotaan asiasta näin:

”Tilintarkastusvelvollisuus

 Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään.

 Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai

 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

 Tilintarkastaja voidaan myös jättää valitsematta toimintaansa aloittavassa yhteisössä, jolla ei vielä ole 2 momentissa tarkoitettuja tilikausia, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyksiä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen ole.

 Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.”

(Tilintarkastuslaki 4 § (20.12.2013/1046) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070459#L1P2)

Lakitekstistä käy selväksi, että tilintarkastaja kuuluu valita, mikäli kaksi kolmesta ehdosta ylittyvät. Oletetaan kuitenkin, että yrityksesi ei ole ylittänyt yhtään, tai yhden, ehdon viime tilikaudella, mutta tällä tilikaudella vähintään kahden kohdan osalta raja tulee ylittymään.

…tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä”.

Allekirjoittaneelle tuon edellisen kohdan tulkinta muodostui ylitsepääsemättömäksi. Tarkoittaako tämä siis, että tilintarkastaja tulee valita, mikäli ehdot ovat täyttyneet sekä viime tilikaudella että tällä tilikaudella, on vasta silloin tilintarkastaja valittava. Näin sanoo sisäinen optimisti.

Pessimisti taas kääntää asettelun toisinpäin ja toteaa, että tilintarkastaja tulee valita jos viime tilikaudella tai tällä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi edellisistä ehdoista.

Yrityksemme tekee kirjanpidon sekä muun taloudenhallinnon omin voimin, eikä palveluksessamme ole ammattilaisia. Siksi asiaa oli kysyttävä viisaammilta.

Ennestään tuttu kirjanpitäjä sanoi asian menevän optimistin kuvailemalla tavalla, että tilintarkastajaa ei tulisi vielä valita. Verohallinnon neuvontapuhelimessa asiaa palloteltiin hetki ja todettiin, että kyllä tilintarkastaja tulisi valita. Lakiasiapalveluja tarjoava neuvontapuhelin totesi tilintarkastajavelvoitteen täyttyvän. Viimeinen oljenkorteni oli Patentti- ja Rekisterihallitus, jota muistaakseni suositeltiin Työ- ja Elinkeinoministeriön kautta, antoi Jaa – äänen tilintarkastajan valinnalle.

Kolme ääntä neljästä suositteli valitsemaan tilintarkastajan, vaikka moni myönsi olevansa epävarma asian suhteen. Laki on joskus vaikeaselkoinen ja monitulkintainen eikä oikeaa vastausta ole aina helppo löytää. Osuuskunnassamme päädyimme tilintarkastajan valintaan, koska meidän tapauksessa sen nähtiin palvelevan parhaiten jäsenistöämme. Tässä vaiheessa valittavissa on joko KHT tai HTM – tilintarkastaja, joten valinnanvaraa on ainakin pääkaupunkiseudulla.

Matti Pesonen

Talousjohtaja

mattipesonen[:]

Kategoriat: Talous

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder