Helsingin yliopiston koulutusohjelmamuutos ja sen vaikutus metsäylioppilaille

Iso Pyörä2

Helsingin yliopisto on aloittanut työt Iso pyörä –nimellä kulkevan koulutusohjelmauudistuksen käyttöönsaamiseksi vuoden 2017 syksystä alkaen. Muutoksen myötä yliopiston koulutushjelmat jaotellaan entistä selkeämmin kolmiportaisesti kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmiin. Uudistuksen ensisijaiset tavoitteet ovat opintokokonaisuuksien selkiyttäminen, koulutusohjelmien välisen liikkuvuuden helpottaminen, työelämävalmiuksien parantaminen, valmistumisen nopeuttaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen.

(lisää…)

Millaisia johtamiseen liittyviä taitoja metsäylioppilas voi oppia jo opintojen aikana – vinkkejä ja kokemuksia

Työtehoseuran vuonna 2013 tekemän ”Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020”-  hankkeen osana selvitettiin valmistuneiden metsänhoitajien nykytyössään tarvitsemia taitoja.
Kyselytutkimukseen vastanneet ovat arvottaneet ajankäytön hallinnan, vastuunottokyvyn, päätöksentekokyvyn, organisointi- ja koordinointitaidot, paineensietokyvyn, ryhmätyötaidot ja sosiaaliset taidot 10 tärkeimmän taidon joukkoon. Edellä mainitut voidaan kaikki luokitella johtamiseen kuuluviksi taidoiksi. Miten aktiivinen metsäylioppilas voi harjaannuttaa näitä taitoja jo opintojen aikana?
(lisää…)